PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

John Hegarty

Jeden z najbardziej kreatywnych umys?ów ?wiata reklamy i brandingu

John Hegarty jest wspó?twórc? agencji Bartle Bogle Hegarty (BBH). Tytu?owany geniuszem i mistrzem kreatywno?ci, Hegarty zyska? reputacj? specjalisty od wdra?ania i realizacji prze?omowych pomys?ów w rozwoju marek. W zesz?ym roku, wspólnie z prezesem Spark Ventures, Tom'em Teichman'em, uruchomi? 'Gara?' - instytucj? b?d?c? inkubatorem dla m?odych start-upów. Dzi?ki tej inicjatywie m?odzi przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? z ekspertyzy w zakresie finansów, brandingu i zarz?dzania.

'Je?li robisz interesuj?ce rzeczy, to interesuj?ce rzeczy przytrafiaj? si? tobie '.

Szczegó?y

Podczas studiów na wydziale malarstwa, jeden z nauczycieli zasugerowa?, aby John zmieni? kierunek nauki i poszed? do London College of Printing (LCP, teraz LCC), gdzie móg?by uczy? si? projektowania graficznego. Wczesne lata kariery sp?dzi? pracuj?c u boku Charles'a Saatchi. W roku 1982 za?o?y? agencj? Bartle Bogle Hegarty (BBH), która zgodnie z jego ambicjami zyska?a ?wiatow? renom?, oferuj?c us?ugi w Londynie, Nowym Jorku, Singapurze, Szanghaju, Mumbaju i Sao Paulo. John stoi za sukcesem kampanii takich marek jak: Levi Strauss, Audi, British Airways i Johnnie Walker. Jest laureatem licznych mi?dzynarodowych nagród i wyró?nie?, m.in. Clio Award; zosta? tak?e cz?onkiem presti?owego nowojorskiego The One Club for Art and Copy.

Co oferuje?

John Hegarty w mistrzowski sposób wprowadza s?uchaczy w atmosfer? kreatywnego my?lenia i poszukiwania nieszablonowych rozwi?za?. Analizuje proces budowania kampanii w oparciu o jeden dobry pomys?, a tak?e pokazuje jak idea rozpowszechniona dzisiaj przez jeden kana? zostaje podj?ta i rozbudowana przez cyfrowe i spo?eczno?ciowe media. Szczególn? uwag? po?wi?ca zagadnieniu powstawania pomys?ów i ró?nym formom ich realizacji.

Styl prezentacji

Geniusz kreatywno?ci i inspiruj?cy mówca - John Hegarty zabiera s?uchaczy do fascynuj?cego ?wiata brandingu i zdradza kulisy swojej pracy. Anga?uje publiczno?? w dyskusj? na temat si?y kreatywno?ci i ilustruje jaki potencja? drzemie w pomy?le. Prelekcje s? dynamiczne, zawieraj? liczne wskazówki i praktyczne odniesienia, jednocze?nie zapewniaj?c s?uchaczom rozrywk?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

John Hegarty

Szczegóły

Tematy

  • Uwolnij swój potencja? kreatywno?ci
  • Przystosowanie si? do zmian
  • Fenomenalna przysz?o?? reklamy: przemys? globalny
  • Kreatywno?? i ?wiat cyfrowy
  • Zrozumie? komunikacj?
  • Warto?? marki

Publikacje

  • 2014 Hegarty on Creativity: There Are No Rules
  • 2011 Hegarty on Advertising
  • 2005 How to catch the Big Idea: The Strategies of the Top-Creatives (with Ralf Langwost)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci