PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Frederik W. de Klerk

By?y prezydent Republiki Po?udniowej Afryki oraz laureat pokojowej Nagrody Nobla

FW de Klerk jest jednym z architektów afryka?skiej demokracji konstytucjonalnej. Podczas swojej prezydentury odegra? centraln? rol? w inicjacji procesu transformacji, który stworzy? fundamenty pokoju i rozwi?za? podsycane przez wieki konflikty mi?dzy licznymi i zró?nicowanymi spo?eczno?ciami Republiki Po?udniowej Afryki.

Szczegó?y

FW de Klerk zapocz?tkowa? proces znoszenia apartheidu. Wspiera? proces transformacji RPA i przemiany w wielorasowy demokratyczny kraj poprzez zrównanie w prawach wszystkich obywateli. W roku 1994 doprowadzi? do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W 1993 roku wraz z Nelsonem Mandel? zosta? laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. FW de Klerk jest za?o?ycielem Global Leadership Foundation, której misj? jest promowanie i wspieranie dzia?a? na rzecz pokoju, demokracji i rozwoju.

Co oferuje?

F.W. de Klerk wskazuje jak wa?na jest kwestia silnego przywództwa. Inspiruje i motywuje s?uchaczy bazuj?c na swoim bogatym do?wiadczeniu oraz lekcji wyci?gni?tych z lat walki i ostatecznego zwyci?stwa.

Styl prezentacji

F.W. de Klerk to mówca najwy?szej klasy. Jego prezentacje s? nieocenionym ?ród?em wiedzy, z której w pe?ni skorzystaj? organizacje stoj?ce przed podj?ciem kluczowych decyzji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Frederik W. de Klerk

Szczegóły

Tematy

  • Przywództwo
  • Efekty globalizacji
  • Polityka ?wiatowa
  • Nowa Republika Po?udniowej Afryki

Wyróżnienia

  • Philadelphia Liberty Medal
  • Order of Mapungubwe (najwy?sze odznaczenie przyznawane przez prezydenta RPA)
  • Pokojowa Nagroda Nobla wraz z Nelsonem Mandel?
  • UNESCO Houphouet-Boigny Peace Prize wraz z Nelsonem Mandel?

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci