PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Todd Benjamin

Dziennikarz CNN specjalizuj?cy si? w zagadnieniach finansowych.

Todd Benjamin by? redaktorem finansowym mi?dzynarodowej sieci programów CNN. W swoim programie Benjamin's Boardroom przeprowadzi? szereg wywiadów z najbardziej wp?ywowymi lud?mi ?wiatowej sceny politycznej i biznesu. Znany jest widzom ze swojej nieust?pliwo?ci, rzeczowych i trafnych komentarzy oraz ci?tych ripost.

Szczegó?y

Todd Benjamin doskonale znany jest ameryka?skim oraz brytyjskim widzom - przez 26 lat zwi?zany by? ze stacj? CNN prowadz?c wydania finansowe i wspó?tworz?c programy informacyjne. By? równie? jednym z g?ównych korespondentów CNN, relacjonowa? m.in. z Waszyngtonu, Nowego Yorku, Tokio i Londynu. Wielokrotnie nagradzany, Todd w swoim programie go?ci? znanych polityków (Bill Clinton, Tony Blair) i najbardziej wp?ywowe osoby ze ?wiata biznesu m.in. Jack Welch, Richard Branson. Obecnie Todd kontynuuje wspó?prac? z CNN wyst?puj?c cz?sto na antenie stacji w roli komentatora, a tak?e prowadz?c bloga na stronie CNN przedstawiaj?c informacje i podsumowania zagadnie? zwi?zanych z ekonomi?, rynkami finansowymi, energetyk?, etc. Todd wyk?ada w London Business School.

Co oferuje?

Bogate mi?dzynarodowe do?wiadczenie, du?a wiedza oraz znajomo?? zagadnie? politycznych i gospodarczych, a tak?e odwa?ne opinie w po??czeniu z lekkim, pe?nym humoru stylem przekazu sprawiaj?, ?e Todd jest doskona?ym mówc? keynote i moderatorem spotka?.

Styl prezentacji

Todd zapewnia prelekcje bogate w informacje, trafne spostrze?enia i anegdoty. Jest bezpo?redni, utrzymuje ?ywy kontakt z publiczno?ci?, przekazuj?c przy tym du?o energii oraz inspiracji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Todd Benjamin

Szczegóły

Tematy

  • Przywództwo - dobre praktyki ?wiatowych liderów
  • Przedsi?biorczo?? i efektywne strategie - lekcje biznesu od najlepszych
  • Najnowsze trendy w biznesie
  • Spojrzenie na gospodark? i ?wiatowe rynki finansowe
  • Bie??ce wydarzenia na ?wiecie - analiza i znaczenie

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci