PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Peter Fisk

By?y dyrektor Chartered Institute of Marketing, przedsi?biorca i konsultant najwi?kszych ?wiatowych marek.

Peter Fisk jest autorem inspiruj?cych ksi??ek biznesowych, doradc? i do?wiadczonym przedsi?biorc?. Jego ksi??ka Marketing Genius sta?a sie bestsellerem t?umaczonym na 28 j?zyków. Peter wspó?pracowa? z najbardziej znanymi markami na ?wiecie. By? dyrektorem Chartered Institute of Marketing. Obecnie zarz?dza powo?an? przez siebie organizacj? konsultingow? Genius Works.

Jeden z najlepszych liderów biznesu i my?licieli ostatnich lat - Business Strategy Review

Szczegó?y

Do?wiadczony menad?er, konsultant i przedsi?biorca - Peter doradza i pomaga liderom biznesu w adaptacji nowego, inspiruj?cego podej?cia do tematu strategii i innowacji. Przez lata wspó?pracowa? z takimi markami jak: British Airways, Coca Cola, Marks&Spencer, Microsoft, Virgin i Vodafone. Peter jest autorem cyklu ksi??ek Genius, w których zawar? swoje do?wiadczenia i wskazówki w zakresie budowania strategii, rozwoju, zarz?dzania, relacji z klientem, innowacji i kreatywnego my?lenia.

Co oferuje?

Peter jest skoncentrowanym na publiczno?ci, uwa?nym, a jednocze?nie stymuluj?cym dyskusj? mówc?. Podczas swoich prezentacji w przejrzysty sposób wskazuje na to, co 'gor?ce', godne na?ladowania i przysz?o?ciowe. Jest osob?, która w doskona?y sposób potrafi podsumowa? wydarzenie i podkre?li? jego my?l przewodni?, upewniaj?c si?, ?e by?o to warto?ciowe oraz satysfakcjonuj?ce do?wiadczenie dla uczestników.

Styl prezentacji

Prezentacje Petera s? bardzo inspiruj?ce, zawieraj? liczne wskazówki jak osi?gn?? nadzwyczajne rezultaty. Pos?uguj?c si? przyk?adami, trafnymi porównaniami i licznymi case study, Peter wprowadza uczestników w 'yin i yang' ?wiata mi?dzynarodowego biznesu.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Peter Fisk

Szczegóły

Tematy

 • Zrozumie? z?o?ony rynek
 • Tworzenie i rozwój strategii w oparciu o rynek
 • Znaczenie etyki i odpowiedzialnego marketingu dla dobrego rozwoju biznesu
 • Kreatywna i spójna komunikacja
 • Tworzenie marketingowego geniuszu
 • E-biznes
 • Przedsi?biorczo??
 • Marketing i branding

Publikacje

 • 2011 Creative Genius
 • 2009 Customer Genius
 • 2008 Business Genius
 • 2007 Marketing Genius

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci