PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Gian Luigi Longinotti-Buitoni

By?y prezes i dyrektor zarz?dzaj?cy ameryka?skiego oddzia?u Ferrari Maserati

Gianluigi Longinotti-Buitoni jest za?o?ycielem i dyrektorem zarz?dzaj?cym LIFE Corporation, firmy z sektora zaawansowanej technologii, tworz?cej i produkuj?cej przeno?ne urz?dzenia elektroniczne, ubrania i akcesoria z funkcj? komunikacji, ??czenia si? z sieciami spo?eczno?ciowymi i rozrywki. Jest tak?e za?o?ycielem Goal.com, firmy medialnej oferuj?cej najlepsze mi?dzynarodowe sprawozdania pi?karskie w Internecie i na urz?dzeniach mobilnych. Gianluigi zarz?dza? jednymi z najbardziej presti?owych firm produkcyjnych i posiada niezwyk?? zdolno?? przekszta?cania produktów w odnosz?ce sukces marki.

Szczegó?y

Gianluigi zyska? uznanie zarz?dzaj?c Ferrari Maserati North America w latach 1991 - 2001. Pe?ni?c rol? prezesa i dyrektora zarz?dzaj?cego przeprowadzi? szereg zmian w strukturze i strategii firmy, które zaowocowa?y ogromn? popularno?ci? marki na ?wiecie i dwukrotnym wzrostem sprzeda?y Ferrari w Stanach Zjednoczonych. Gianluigi by? g?ównym inicjatorem i organizatorem g?o?nych wydarze? buduj?cych pozycj? i wizerunek marki Ferrari, m.in. pokazu z udzia?em Sharon Stone i wystawy we wspó?pracy z nowojorskim Museum of Modern Art. Sukcesem zako?czy?a si? tak?e seria wy?cigowa stworzona pocz?tkowo dla klientów Ferrari, a nast?pnie wystawiona w wy?cigach IMSA, co przywróci?o mark? Ferrari w szeregi samochodów wy?cigowych. Doskona?a znajomo?? rynku, strategii marki i bogate do?wiadczenie w sektorze produktów luksusowych sprawi?y, ?e w roku 2002 powierzono mu funkcj? dyrektora zarz?dzaj?cego europejskiego oddzia?u Polo Ralph Lauren. Gianluigi zajmowa? tak?e kierownicze stanowisko w rodzinnej firmie Industrie Buitoni Perugina, produkuj?cej artyku?y spo?ywcze Buitoni oraz luksusowe wyroby z czekolady pod mark? Perugina.

Co oferuje?

Gianluigi jest uznawany za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie rozwoju biznesu i budowania silnych marek. Bogate mi?dzynarodowe do?wiadczenie w ró?nych sektorach biznesu oraz wszechstronna wiedza sprawiaj?, ?e jest on specjalist? w zakresie innowacji, rozwoju produktów i marki. Gianluigi uczy w jaki sposób zainteresowa? mark? dzisiejszych, wymagaj?cych konsumentów i dostosowa? model biznesowy firmy oraz produkt do nowych zjawisk i schematów konsumpcyjnych.

Styl prezentacji

Gian Luigi jest charyzmatycznym mówc?, który umiej?tnie dostosowuje format wyst?pienia do potrzeb s?uchaczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim, w?oskim, francuskim i hiszpa?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Gian Luigi Longinotti-Buitoni

Szczegóły

Tematy

  • DreamMarketing
  • Branding
  • Miedzynarodowy biznes
  • Innowacje

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci