PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Nick Ross

Dziennikarz stacji BBC, cz?onek organizacji rz?dowych ds. medycyny, zdrowia, etyki i przest?pczo?ci.

Nick Ross jest postrzegany jako jeden z najlepszych moderatorów konferencji na ?wiecie. Jest cz?onkiem wielu organizacji charytatywnych i rz?dowych komitetów ds. nauki, medycyny i etyki, m.in. Królewskiego Stowarzyszenia Medycznego (Royal Society of Medicine) oraz Komitetu ds. Etyki w Terapii Genowej (Committee on the Ethics of Gene Therapy). Jest doskona?ym komentatorem i do?wiadczonym doradc? w zakresie ochrony zdrowia i farmaceutyki, bezpiecze?stwa i przest?pczo?ci.

'Jeden z najbardziej wszechstronnych i do?wiadczonych brytyjskich dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych'

Szczegó?y

Nick zdoby? uznanie i popularno?? prowadz?c na ?ywo programy informacyjne, m.in. The World Tonight oraz Newsdesk, a w pó?niejszym okresie programy o tematyce przest?pczo?ci, Watchdog i Crimewatch. By? jednym z najbardziej aktywnych brytyjskich dziennikarzy, zajmowa? si? m.in. kwestiami zwi?zanymi z wydarzeniami na ?wiecie, polityk? i spo?ecze?stwem. Obecnie wyk?ada na wydziale bezpiecze?stwa i kryminologii w University College London, jest zaanga?owany w dzia?alno?? organizacji promuj?cych m.in. nauk?, ochron? zdrowia i bezpiecze?stwo drogowe.

Co oferuje?

Nick Ross jest do?wiadczonym moderatorem spotka?, cz?sto wspó?pracuje z organizatorami konferencji przy planowaniu wydarzenia, staraj?c si? aby by?o ono dynamiczne i spe?ni?o oczekiwania publiczno?ci. Umiej?tnie prowadzi debaty i wymian? zda? podczas paneli dyskusyjnych, przy wi?kszym audytorium, doskonale równie? wypada w roli konsultanta, uczestnicz?c w zebraniach kadry zarz?dzaj?cej. Nick wprowadza do spotkania humor, b?yskotliwe porównania i wskazówki, a tak?e informacje w zakresie mi?dzynarodowego biznesu, polityki, bezpiecze?stwa, zdrowia i nauki.

Styl prezentacji

Wyst?pienia Nick'a charakteryzuje wyj?tkowa ?atwo?? nawi?zywania kontaktu i dialogu z publiczno?ci? oraz prelegentami.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Nick Ross

Szczegóły

Tematy

 • Moderowanie spotkania
 • Ochrona zdrowia i etyka w medycynie
 • Nauka
 • Zapobieganie przest?pczo?ci i bezpiecze?stwo
 • Bezpiecze?stwo drogowe
 • ?rodowisko

Publikacje

 • 2013 Crime: How to Solve It and Why So Much of What We're Told is Wrong

Wyróżnienia

 • 2001 TV Quick Award - nagroda za najlepszy reporta?
 • 2000 Nominacja do nagrody Royal Television Society za cykl debat 'Nick Ross' na kanale BBC TWO
 • 1999 Best Documentary Prize - nagroda za najlepszy dokument dotycz?cy konfliktu w Irlandii Pó?nocnej
 • 1997 Broadcaster of the Year - nagroda dla najlepszego dziennikarza telewizyjnego

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci