PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jordan Belfort

Wilk z Wall Street - jeden z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów ameryka?skiego ?wiata finansów

Jordan Belfort by? prezesem firmy brokerskiej Stratton Oakmont. W latach 90' odniós? niespodziewany sukces, a jego kariera do dzisiaj uwa?ana jest za jedn? z najbardziej zaskakuj?cych karier ?wiatowego biznesu. Prowadz?c interesy na kraw?dzi prawa zwróci? na siebie uwag? ameryka?skiego wymiaru sprawiedliwo?ci. Za swoj? strategi? 'pompuj i rzu?' trafi? na 22 miesi?ce do wi?zienia. Jego historia w 2013 roku zosta?a przeniesiona na ekran kinowy przez Martina Scorsese, a w rol? Belforta wcieli? si? Leonardo DiCaprio.

Prawdziwy Wilk z Wall Street

Szczegó?y

W roku 1984 Jordan Belfort uko?czy? nauk? na wydziale Biologii Uniwersytetu Ameryka?skiego w Waszyngtonie. Karier? w handlu rozpocz?? w wieku 23 lat, kieruj?c w?asn? firm? sprzedaj?c? owoce morza na Long Island. Prac? maklera rozpocz?? w roku 1987. Do?wiadczenie zdobywa? szybko, przenosz?c si? z jednego domu maklerskiego do drugiego, a? otworzy? w?asn? firm? - Stratton Oakmont, której dzia?alno?? przynios?a mu niespotykan? fortun?, ale jednocze?nie zaprowadzi?a przed ameryka?ski wymiar sprawiedliwo?ci.Dzisiaj Jordan Belfort spe?nia si? w roli doradcy biznesowego i CEO firmy couchingowej. Jego bestselerowa ksi??ka 'Wilk z Wall Street' opublikowana zosta?a w siedemnastu krajach, a w roku 2013 przeniesiona na ekrany kin przez Martina Scorsese.

Co oferuje?

Feralny geniusz, Jordan Belfort zabiera s?uchaczy w podró? po kuluarach ameryka?skiej sceny finansów, szczerze i z naturaln? dla siebie otwarto?ci? ukazuj?c jej ciemne strony i zawsze obecne niebezpiecze?stwa. Odkrywa tajemnic?, w jaki sposób z niczego stworzy? giganta gie?dowego, zarabiaj?c miliony dolarów, a tak?e jak zach?anno?? i uzale?nienie od w?adzy doprowadzi?y go do utraty wszystkiego. Na bazie swoich do?wiadcze? przekazuje równie? wskazówki dotycz?ce m.in. perswazji, przywództwa, sprzeda?y, osi?gania celów i pozyskiwania klientów.

Styl prezentacji

Jordan przekazuje informacje w sposób bardzo otwarty, bezpo?redni, cz?sto odwo?uj?c si? do w?asnych do?wiadcze?. Poczucie humoru, swobodny styl, energia i kontakt z publiczno?ci? sprawiaj?, ?e jego wyst?pienie jest jednocze?nie ?ród?em wiedzy i doskona?? rozrywk?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jordan Belfort

Szczegóły

Tematy

  • Powstanie i upadek ikony biznesu
  • Etyka w biznesie
  • Strategia w sprzeda?y
  • Rozwój organizacji
  • Zarz?dzanie zespo?em
  • Budowanie relacji z klientem

Publikacje

  • 2009 Catching the Wolf of Wall Street
  • 2008 The Wolf of Wall Street

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci