PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Pierluigi Collina

Najbardziej utytu?owany s?dzia pi?karski na ?wiecie. Szef komisji s?dziowskiej UEFA.

Pierluigi Collina jest bez w?tpienia jednym z najlepszych s?dziów pi?ki no?nej na ?wiecie. Osi?gn?? najwy?szy poziom w s?dziowaniu najwa?niejszymi rozgrywkami pi?karskimi ?wiata. Jest znany z szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ceniony za wywieranie koj?cego wp?ywu na zawodników w sytuacjach stresowych. S?dziowa? m.in. mecz fina?owy Igrzysk Olimpijskich w Atlancie 1996, Fina? Ligi Mistrzów w roku 1999, Puchar ?wiata we Francji 1998 i Mundial w roku 2002.

"Najlepszy s?dzia ?wiata" - David Beckham

Szczegó?y

Ju? od pierwszych meczy by?o jasne, ?e ma talent do s?dziowania. Swoj? pozycj? we W?oszech osi?gn?? w ci?gu zaledwie trzech lat. W roku 1995 po uczestniczeniu w 43 rozgrywkach pierwszej klasy do??czy? do presti?owej listy mi?dzynarodowych s?dziów FIFA. Uwa?any jest za jednego z najlepszych s?dziów pi?karskich prze?omu XX i XXI wieku. By? dziewi?ciokrotnie nominowany do w?oskiego Oscar del Calcio, 'pi?karskiego oskara' dla najlepszego s?dziego, w tym siedmiokrotnie zostawa? laureatem tej nagrody. Pierluigi Collina jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Hull. Z zawodu jest doradc? finansowym - uko?czy? studia na wydziale Ekonomii na Uniwersytecie w Bolonii.

Co oferuje?

Pierluigi Collina oferuje s?uchaczom niezwyk?? histori? drogi do sukcesu. U?wiadamia jak wa?na jest praca zespo?owa i jak szybko i sprawnie powinni podejmowa? decyzje liderzy, w jaki sposób skutecznie poprowadzi? zespó? do celu i zarz?dza? w sytuacjach stresowych. Oferuje liczne wskazówki co robi? by sta? si? najlepszym i najlepszym pozosta?.

Styl prezentacji

Prezentacje Pierluigi s? inspiruj?ce, pe?ne humoru i anegdot. Pozostaj?c pod bacznym wzrokiem kamer i fleszy Pierluigi Collina prowadzi profesjonalne prelekcje, których adresatami mog? by? nawet bardzo liczne widownie.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku w?oskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Pierluigi Collina

Szczegóły

Tematy

  • Co jest potrzebne aby by? najlepszym?
  • Rola procesu planowania i przygotowania
  • Rozwi?zywanie konfliktów
  • Praca zespo?owa
  • Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  • Komunikacja

Publikacje

  • 2005 Moje regu?y gry

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci