PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Charles Armstrong

Twórca i CEO Trampoline Systems, jeden z najbardziej kreatywnych przedsi?biorców w sektorze IT.

Charles Armstrong to uznany specjalista z zakresu nowych rozwi?za? w biznesie, zmieniaj?cej si? roli jak? pe?ni technologia w organizacjach biznesowych oraz nieformalnych sieci spo?eczno?ciowych i innowacji. Prezes Trampoline Systems Ltd, wiod?cej firmy w dziedzinie firmowych oprogramowa? analizy sieci. Trampoline Systems Ltd. zosta?a wyró?niona w rankingu 10 najlepszych firm zajmuj?cych si? innowacyjnymi biznesowymi aplikacjami. Charles jest tak?e dyrektorem organizacji non-profit One Click Orgs, która zajmuje si? rozwijaniem platform komunikacji dla organizacji wirtualnych.

Szczegó?y

Charles uko?czy? studia na wydziale nauk spo?ecznych i politycznych St. John''s College, Cambridge. Jest cz?onkiem UK School for Social Entrepreneurs, a tak?e zasiada w radzie Fundacji Techsoup. W roku 1997 uruchomi? Fundacje Circus, b?d?c? niezale?nym think tankiem i prowadz?c? szereg projektów badaj?cych i wspieraj?cych technologiczn? transformacj? spo?eczno?ci, organizacji i spo?ecze?stwa. Trampoline Systems, któr? kieruje, jest pionierem w dziedzinie spo?eczno?ciowej analityki. Firma rozwija oprogramowanie, które analizuje sposób komunikowania si? spo?eczno?ci. Rozwi?zania proponowane przez Charlesa ciesz? si? dzisiaj wyj?tkowym zainteresowaniem, szczególnie przez firmy pragn?ce usprawni? oraz zwi?kszy? efektywno?? procesów sprzeda?owych i komunikacji z klientem.

Co oferuje?

Prezentacje Charlesa Armstronga poruszaj? kluczowe zagadnienia zwi?zane z innowacj?, relacji z klientem i jako?ci komunikacji. Charles przybli?a równie? technologi? nowej generacji i rozwi?zania z zakresu analizy spo?eczno?ciowej, które zapewniaj? wgl?d w proces budowania relacji z klientem, rozwijania wspó?pracy i zwi?kszania efektywno?ci. Prelekcje Charlesa s? ?ród?em wiedzy i innowacyjnych pomys?ów dla organizacji z ró?nych sektorów biznesu.

Styl prezentacji

Charles Armstrong oferuje publiczno?ci nowe spojrzenie i innowacyjne podej?cie do roli technologii w biznesie. Jego niekonwencjonalne prezentacje oraz bezpo?redni styl sprawiaj?, ?e Charles jest obecnie cz?stym go?ciem konferencji mi?dzynarodowych, a tak?e doradc? szeregu przedsi?wzi?? biznesowych.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Charles Armstrong

Szczegóły

Tematy

  • W jaki sposób rozwój sieci spo?eczno?ciowych zmienia przedsi?biorstwa
  • Budowanie mostu miedzy technologi? a zarz?dzaniem
  • Korporacje wirtualne
  • Miejsce pracy w przysz?o?ci
  • Innowacja i relacje z klientem jako czynnik rozwoju
  • Zwi?zek mi?dzy demokracj? a technologi? i jej rola w wydarzeniach Wiosny Arabskiej

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci