PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jim McKelvey

Wspó?za?o?yciel p?atno?ci mobilnych Square, ekspert w dziedzinie programowania, przedsi?biorca.

Jim McKelvey jest in?ynierem programist?, artyst? i odnosz?cym du?e sukcesy przedsi?biorc?. Wspólnie z Jack'iem Dorsey (wspó?w?a?cicielem Twittera) stworzy? Square, nowy system p?atno?ci mobilnych pozwalaj?cy na akceptacj? p?atno?ci kart? poprzez iPhone'a, iPad'a lub urz?dzenie z Androidem. Jego druga firma, Mira, rozpocz??a dzia?alno?? produkuj?c oprogramowanie. Zosta?a jednak wkrótce przekszta?cona i w tej chwili dzia?a w segmencie wydawnictw cyfrowych, oferuj?c serwis zarz?dzania publikacjami online, a tak?e us?ugi w zakresie tradycyjnych i elektronicznych publikacji, z których dzisiaj korzysta ponad 100 organizacji z ró?nych sektorów biznesu.

Wspó?twórca jednej z najszybciej rozwijaj?cych si? firm z sektoru Nowych Technologii w Stanach Zjednoczonych

Szczegó?y

Jim McKelvey podejmuje si? ró?nych wyzwa?. Zaczynaj?c jako in?ynier programista ju? na studiach napisa? kilka ksi??ek na temat programowania, nast?pnie stworzy? kilka firm odnosz?cych sukcesy, a tak?e realizowa? si? jako artysta w szkle dmuchanym i za?o?yciel Third Degree Glass Factory. Na etapie sprzeda?y swoich prac dostrzeg? potrzeb? sprawniejszego przeprowadzania transakcji p?atniczych, co zaowocowa?o w roku 2008 stworzeniem ma?ego czytnika kart wspó?pracuj?cego z urz?dzeniem mobilnym i tym samym wprowadzeniem na rynek firmy Square. Dzisiaj z us?ug Square korzysta milion u?ytkowników, w tym ameryka?ski Starbucks, sklepy Apple, Walmart, Best Buy, Radio Shack i Target.

Co oferuje?

Jim McKelvey jest mówc? dynamicznym, który ??czy pasj?, energi? z du?ym do?wiadczeniem i praktycznym podej?ciem do rozwi?zywania problemów. Jego prezentacje ukazuj? ró?ne zagadnienia zarówno z dziedziny sztuki, jak i biznesu. Jim dostarcza s?uchaczom informacje na temat najnowszych rozwi?za? oraz wiele cennych wskazówek dotycz?cych wyzwa? stoj?cych przed dzisiejszym przedsi?biorc?.

Styl prezentacji

Energiczny sposób przekazu, ?ywy kontakt ze s?uchaczami i przemy?lana, bogata tre?? wyk?adu sprawi?y, ?e Jim zyska? reputacj? prelegenta godnego polecenia, wywi?zuj?cego si? w 100% z oczekiwa? klienta. Jim jest znany z tego, ?e potrafi zmieni? w trakcie wyst?pienia cz??? swojej prezentacji bazuj?c na reakcji i odpowiedzi widowni, a tak?e ch?tnie wchodzi w interakcj? ze s?uchaczami.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jim McKelvey

Szczegóły

Tematy

  • Przysz?o?? p?atno?ci mobilnych i publikacji online
  • My?lenie strategiczne
  • Przedsi?biorcze my?lenie
  • Innowacje

Mikrostrona

Jim McKelvey

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci