PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dr. Henry Kissinger

By?y Sekretarz Stanu, uznany ameryka?ski polityk i dyplomata.

Henry Kissinger to jeden z najbardziej znanych ameryka?skich polityków i dyplomatów; by?y dyrektor Rady Bezpiecze?stwa Narodowego, Sekretarz Stanu. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. By? doradc? ds. bezpiecze?stwa narodowego prezydentów Johna F. Kennedy''ego, oraz Lyndona B. Johnsona. W roku 1972 uhonorowany zosta? tytu?em Cz?owieka Roku magazynu Time.

Szczegó?y

Henry Kissinger uwa?any jest za jednego z najbardziej wp?ywowych architektów ameryka?skiej polityki zagranicznej w historii. Jako pierwszy Amerykanin urodzony za granic? sprawowa? funkcj? Sekretarza Stanu. Kierowa? wieloma akcjami dyplomatycznymi USA. W latach sze??dziesi?tych sprawowa? funkcj? specjalnego doradcy ds. bezpiecze?stwa narodowego prezydenta Johna F. Kennedy''ego, a nast?pnie Lyndona B. Johnsona. W latach 1969-1974 by? dyrektorem Rady Bezpiecze?stwa Narodowego, a w latach 1973-1977 Sekretarzem Stanu w administracji prezydenta Richarda Nixona, a pó?niej Geralda Forda. W 1973 roku uhonorowany Pokojow? Nagrod? Nobla. W roku 2002 zosta? przewodnicz?cym prezydenckiej komisji ds. zbadania przyczyn zamachów z 11 wrze?nia 2001.

Co oferuje?

B?d?c jednym z najbardziej cenionych znawców problematyki mi?dzynarodowej Henry Kissinger prezentuje wgl?d w obecn? sytuacj? na ?wiatowej scenie politycznej. Bazuj?c na swoim bogatym do?wiadczeniu wieloletniego szefa dyplomacji USA przedstawia kluczowe zagadnienia zwi?zane z wydarzeniami na ?wiecie. Dr Kissinger jest wiod?cym ekspertem w dziedzinie polityki zagranicznej, stosunków mi?dzynarodowych oraz dyplomacji.

Styl prezentacji

Prelekcje Dr Kissingera s? niezwykle interesuj?ce oraz absorbuj?ce. Spotkanie z jednym z najbardziej podziwianych m??ów stanu i mo?liwo?? skorzystania z jego unikatowej wiedzy i do?wiadcze? jest wydarzeniem niepowtarzalnym, które pozostawia niezatarte wra?enia.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dr. Henry Kissinger

Szczegóły

Tematy

 • Polityka Stanów Zjednoczonych
 • Wydarzenia na ?wiecie
 • Sztuka dyplomacji
 • Polityka ?wiatowa

Publikacje

 • 2003 Ending the Vietnam War
 • 2003 Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises
 • 2001 Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century
 • 1999 Years of Renewal
 • 1994 Diplomacy
 • 1982 Years of Upheaval
 • 1979 The White House Years

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci