PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Dariusz Rosati

By?y minister spraw zagranicznych, pose? na Sejm RP, pose? do Parlamentu Europejskiego.

Dariusz Rosati jest specjalist? w dziedzinie gospodarki, polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu mi?dzynarodowego. By? cz?onkiem Rady Polityki Pieni??nej, a tak?e pos?em do Parlamentu Europejskiego. Od grudnia 1995 do pa?dziernika 1997 pe?ni? funkcj? ministra spraw zagranicznych RP. By? konsultantem wielu organizacji mi?dzynarodowych, takich jak : UNIDO, Komisja Europejska, Bank ?wiatowy, Mi?dzynarodowa Organizacja Pracy.

Szczegó?y

Od 1990 roku profesor tytularny w SGH w Warszawie. Pracowa? w dziale bankowo?ci mi?dzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku, a tak?e w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, jako szef sekcji krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej. Wielokrotnie powo?ywany na konsultanta przez organizacje mi?dzynarodowe. W latach 1995 - 1997 pe?ni? funkcj? ministra spraw zagranicznych RP. Uczestniczy? w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, by? równie? cz?onkiem zespo?u doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. Profesor Rosati by? cz?onkiem rady nadzorczej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie. W roku 2001 zosta? cz?onkiem grupy doradców ekonomicznych Przewodnicz?cego Komisji Europejskiej Romano Prodiego. Jest autorem ponad 250 prac naukowych, w tym pi?ciu ksi??ek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w j?zyku polskim, angielskim, rosyjskim. Odznaczony Krzy?em Kawalerskim OOP 1989. Od 2004 do 2009 pose? do Parlamentu Europejskiego.

Co oferuje?

Profesor Rosati oferuje najnowsze prognozy ekonomiczne oraz wskazówki dla przedsi?biorców, uwzgl?dniaj?c przy tym panuj?cy klimat polityczny, tak?e w uj?ciu europejskim. Profesor Rosati jest idealnym doradc? dla dyrektorów finansowych, decydentów najwy?szych szczebli zarz?dzania.

Styl prezentacji

Dariusz Rosati jako dyplomata i wyk?adowca, obecny od lat na arenie mi?dzynarodowej jest bardzo do?wiadczonym prelegentem. Jego prezentacje pe?ne s? inspiruj?cych przyk?adów, obrazowych porówna? i zapadaj?cych w pami?? informacji.

J?zyk prelekcji

Profesor Rosati prezentuje w j?zyku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji Profesora lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Dariusz Rosati

Szczegóły

Tematy

  • Gospodarka
  • Handel mi?dzynarodowy
  • Polityka zagraniczna Polski
  • Polityka monetarna i strefa Euro
  • Jednolity rynek us?ug w Unii Europejskiej
  • Makroekonomia

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci