PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Anne Applebaum

Laureatka nagrody Pulitzera, nagradzana dziennikarka.

Anne Applebaum to wysoce ceniona publicystka, wiod?ca komentatorka wydarze? na ?wiecie, dziennikarka zwi?zana m.in. z jedn? z najbardziej opiniotwórczych gazet ameryka?skich - The Washington Post. W roku 2004 uhonorowana zosta?a nagrod? Pulitzera. Jest autork? m.in. dwóch szeroko komentowanych i nagrodzonych ksi??ek: Gu?ag oraz Mi?dzy Wschodem a Zachodem.

Laureatka nagrody Pulitzera za ksi??k? 'Gulag'

Szczegó?y

Anne Applebaum jest absolwentk? Uniwersytetu Yale, studiowa?a tak?e w London School of Economics oraz Uniwersytecie Oksfordzkim. Karier? dziennikarsk? rozpocz??a jako korespondentka The Economist. Nast?pnie obj??a stanowisko redaktora dzia?u zagranicznego, a pó?niej zast?pczyni redaktora naczelnego tygodnika Spectator. Wspó?pracowa?a z wieloma brytyjskimi dziennikami, m.in. Evening Standard, Daily i Sunday Telegraphs, a tak?e z internetowym magazynem Slate, prowadz?c kolumn? po?wi?con? polityce zagranicznej. W latach 2002-2006 by?a cz?onkini? kolegium redakcyjnego Washington Post, gdzie obecnie, jako komentatorka polityczna, prowadzi tygodniow? kolumn? dotycz?c? bie??cych wydarze? na ?wiecie. Jej artyku?y ukazuj? si? w najbardziej presti?owych magazynach na ?wiecie, m.in. The Wall Street Journal i The Financial Times. Anne Applebaum prowadzi?a wyk?ady m.in. na Uniwersytecie Yale, Columbia, Harvard oraz Princeton.

Co oferuje?

Anne Applebaum jest uznanym ekspertem w dziedzinie polityki zagranicznej USA, rewolucji demokratycznych, polityki rosyjskiej, a tak?e spo?ecze?stwa totalitarnego i historii komunizmu. Jej prelekcje dostarczaj? równie? nieocenionych informacji i wgl?d w obecn? sytuacj? na Bliskim Wschodzie, polityk? bezpiecze?stwa oraz relacje ameryka?sko - europejskie.

Styl prezentacji

Anne Applebaum to niezwykle utalentowany mówca keynote. Swoje prezentacje wyg?asza z pozycji do?wiadczonego dziennikarza, wielokrotnie komentuj?cego oraz analizuj?cego kluczowe wydarzenia mi?dzynarodowej sceny politycznej. Anne Applebaum jest równie? doskona?ym moderatorem ró?nego rodzaju spotka? biznesowych, konferencji, a tak?e uczestnikiem eksperckich paneli dyskusyjnych.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Anne Applebaum

Szczegóły

Tematy

  • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
  • Stosunki ameryka?sko - europejskie
  • Polityka i gospodarka Polski oraz Europy Centralnej
  • Polityka i gospodarka rosyjska
  • Posocjalistyczna transformacjakrajów Europy ?rodkowo - Wschodniej
  • Wydarzenia na ?wiecie
  • Polityka bezpiecze?stwa wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie

Publikacje

  • 1994 Mi?dzy Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy
  • 2004 Gu?ag

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci