PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Lars Engman

Dyrektor HDK School of Design, by?y dyrektor dzia?u projektowego IKEA

Lars Engman jest jednym z najbardziej do?wiadczonych praktyków w dziedzinie projektowania. Przez 31 lat pracowa? w IKEA, zarz?dzaj?c m.in. zespo?ami z dzia?u projektowania, jak i rozwoju produktu. Pe?ni?c funkcj? menagera dzia?u projektowego wprowadzi? do firmy i koordynowa? mi?dzynarodow? sie? wspó?pracuj?cych z mark? projektantów i szkó? projektowych.

Szczegó?y

Zanim obj?? stanowisko kierownicze w IKEA, Lars mia? za sob? bogate do?wiadczenie w projektowaniu i liczne sukcesy na koncie. By? m.in. projektantem KF Interior w Sztokholmie, a tak?e zarz?dza? studiem projektowym w Kopenhadze, które wspó?pracowa?o z IKEA. Lars jest cz?onkiem zarz?du dwóch instytucji : Swedish Institute oraz Swedish Research Council. Zasiada równie? w zarz?dzie rad edukacyjnych, m.in. przy Uniwersytecie Lund, Växjö oraz Borås. By? pe?nomocnikiem profesora Gunilla Bandolin w zakresie socjologii w Swedish Research Council.

Co oferuje?

Lars Engman jest g?ównym kreatorem sukcesu projektów marki IKEA. Posiada bogate do?wiadczenie w dziedzinie wzornictwa przemys?owego i rozwoju produktu. Jest doskona?ym doradc? w zakresie zarz?dzania procesem projektowania, a przede wszystkim transformacji innowacyjnych pomys?ów i niekonwencjonalnych rozwi?za? w funkcjonalne i zorientowane na konsumenta produkty.

Styl prezentacji

Lars Engman jest do?wiadczonym prelegentem. Z ch?ci? dzieli si? ze s?uchaczami swoimi spostrze?eniami i pomys?ami dotycz?cymi projektowania oraz innowacyjnych rozwi?za?. Z entuzjazmem równie? opowiada histori? tworzenia produktów marki Ikea, nawi?zuj?c jednocze?nie do zagadnie? takich jak wielowymiarowe my?lenie i proces twórczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i szwedzkim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Lars Engman

Szczegóły

Tematy

  • Czym jest Projektowanie?
  • Wielowymiarowe My?lenie
  • Innowacja
  • Proces tworzenia w IKEA

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci