PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Marco Gercke

Dyrektor Instytutu Bada? nad Cyberprzest?pczo?ci?

Marco Gercke jest jednym z najcz??ciej zapraszanych ekspertów z dziedziny bezpiecze?stwa i cyberprzest?pczo?ci. Od ponad 10 lat doradza instytucjom rz?dowym i mi?dzynarodowym korporacjom. Jest dyrektorem think tanku Cybercrime Research Institute, który prowadzi badania i konsultacje w zakresie prawnych aspektów cyberprzest?pczo?ci. Jako cz?onek grupy ekspertów Mi?dzynarodowego Zwi?zku Telekomunikacyjnego (ITU) doradza? Sekretarzowi Generalnemu w realiacji programu GCA (Global Cybersecurity Agenda), którego celem jest stworzenie globalnego prawa cyberprzestrzeni.

Szczegó?y

Marco Gercke prowadzi wyk?ady z mi?dzynarodowego i europejskiego prawa karnego, a tak?e cybeprzest?pczo?ci. Jest wyk?adowc? Uniwersytetu w Kolonii, Macau, Oldenburgu i Muenster. Jest tak?e cz?onkiem mi?dzynarodowych komitetów i organizacji rz?dowych, m.in. Grupy Zadaniowej ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Europolu. Jako doradca i niezale?ny konsultant wspar? ponad 80 krajów w procesie tworzenia i umacniania dzia?a? z zakresu zwalczania cyberprzest?pczo?ci i zapewnienia bezpiecze?stwa teleinformatycznego.

Co oferuje?

Profesor Gercke analizuje trendy i wyzwania zwi?zane z cyberprzest?pczo?ci? i zapewnieniem bezpiecze?stwa teleinformatycznego. S?uchacze otrzymuj? jasny przekaz i wskazówki odno?nie kroków, które nale?y zrobi? aby zabezpieczy? siebie i organizacj? przed niepo??danymi dzia?aniami. Marco Gercke przeprowadza symulacje, dzi?ki którym organizacja, jak i ka?da osoba z widowni pozna ró?ne przejawy cyberprzest?pczo?ci i nauczy si? w jaki sposób je zwalcza?.

Styl prezentacji

Profesor Gercke jest cenionym ekspertem, do?wiadczonym prelegentem i doskona?ym nauczycielem. Oferuje starannie przygotowane wyk?ady, które zawieraj? praktyczne wskazówki i dok?adne, ale ?atwe do zrozumienia omówienie kwestii dotycz?cych cyberprzest?pczo?ci.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i niemieckim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Marco Gercke

Szczegóły

Tematy

  • Nowe zagro?enia w odniesieniu do cyberprzest?pczo?ci
  • Cyberprzestepczo?? w kontek?cie globalnego bezpiecze?stwa
  • W jaki sposób cyberprzestepczo?? i bezpiecze?stwo teleinformatyczne wp?ywa na biznes i pa?stwo
  • Cyberbezpiecze?stwo - obowi?zek CEO
  • Rola i odpowiedzialno?? biznesu wobec bezpiecze?stwa teleinformatycznego
  • Symulacje

Publikacje

  • 2012 Understanding Cybercrime, 3rd Edition (the book was translated to French, Spanish, Japanese, Chinese and Arabic)
  • 2012 Hard and Soft Law Options in the Response to Cybercrime
  • 2011 Internet Crime in Germany - Status and Trends
  • 2009 Praxishandbuch Internetstrafrecht

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci