PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jurek Owsiak

Za?o?yciel i prezes zarz?du Fundacji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy

Najbardziej znany dzia?acz charytatywny w Polsce od lat swoj? osobowo?ci? i niewyczerpan? energi? promuje Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy i Przystanek Woodstock. W m?odo?ci jak sam przyznaje nale?a? do grupy mazowieckich hippisów, zapatrzonych w swoich "ameryka?skich braci" i w?a?nie z tamtych fascynacji i legendy festiwalu Woodstock 1969 wyrós? jego Przystanek Woodstock - jeden z najwi?kszych letnich festiwali na ?wiecie.

Szczegó?y

Od 1988 roku prowadzi? w Rozg?o?ni Harcerskiej swoj? pierwsz? autorsk? audycj?. Po zako?czeniu wspó?pracy z Rozg?o?ni? Harcersk? nast?pnym jego przedsi?wzi?ciem by?a audycja "Brum" prowadzona na falach Programu 3. Od grudnia 1991 zacz?? przygotowywa? dla Dwójki program "Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki", który od lata 1994 zmieni? nazw? na "Dziura w koszu", a od 1996 - na "Kr?cio?a". Od lutego 2007 na antenie radia WAWA prowadzi? D?wi?koszczelny Magazyn Jurka Owsiaka, w sierpniu 2008 audycja zosta?a przeniesiona do radia Eska Rock. W 2007 roku podj?? si? stworzenia m?odzie?owego kana?u O.TV (Owsiak.TV), który by? dost?pny na platformie cyfrowej n. Dwa lata pó?niej stworzy? pasmo m?odzie?owe dla kana?u ZIG ZAP emitowanego w ramach platformy Cyfra+. Obecnie prowadzi portal m?odzie?owo-muzyczny owsiaknet.pl. Jest bohaterem i autorem ksi??ek 'Orkiestra Klubu Pomocnych Serc, czyli monolog - wodospad Jurka Owsiaka', w której zawarty jest wywiad-rzeka prowadzony przez Bart?omieja Dobroczy?skiego, 'Listy do Owsiaka' 'Przystanek Woodstock' i 'Z sercem jak na d?oni, czyli 20 lat grania Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy'.

Co oferuje?

Jurek Owsiak to wieloletni praktyk w dziedzinie budowania zespo?u, zarz?dzania zespo?em oraz motywowania w drodze do osi?gni?cia sukcesu. Zag??biaj?c si? w dwie dekady niezwykle barwnych, powa?nych, a momentami niewiarygodnych sytuacji, które stworzy?y Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy ukazuje jak wa?na jest pasja, wiara w powodzenie prowadzonych dzia?a? i kreatywno??. Jurek Owsiak dzieli si? swoj? wiedz? i bogatym do?wiadczeniem w zakresie budowania oraz zarz?dzania organizacj?, planowania i prowadzenia dzia?a? marketingowych.

Styl prezentacji

Jurek Owsiak to niezwykle charyzmatyczny, otwarty mówca, który swoj? pasj? zara?a s?uchaczy i zach?ca do dzia?ania. Jego prezentacje s? nie tylko ?ród?em praktycznej wiedzy i cennych wskazówek, ale przede wszystkim inspiracji i motywacji do podj?cia dzia?a? i wytrwania pomimo niepowodze?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jurek Owsiak

Szczegóły

Tematy

  • Motywacja do dzia?ania
  • Budowanie i zarz?dzanie zespo?em
  • Zarz?dzanie organizacj?
  • Dzia?ania marketingowe

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci