PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dr. Gregory Stock

Naukowiec, wiod?cy autorytet w dziedzinie biotechnologii i genomiki

Dr Gregory Stock uznawany jest obecnie za wiod?cego eksperta w dziedzinie biotechnologii, analizuj?cego wp?yw genomiki i zaawansowanych technologii na osi?gni?cia dzisiejszej medycyny. Przedsi?biorca w sektorze biotechnologii, autor bestsellerów, bioetyk podejmuj?cy dyskusje na najbardziej pal?ce tematy - Gregory Stock jest jednym z g?ównych popularyzatorów nauki. Jest za?o?ycielem i wieloletnim dyrektorem programu bada? Medicine, Technology and Society w UCLA's School of Medicine.

Szczegó?y

Dr Stock jest jednym z najbardziej aktywnych naukowców postuluj?cych konieczno?? prowadzenia dok?adniejszych i bardziej dynamicznych bada? z dziedziny biomedycyny. Przez 6 lat by? dyrektorem centrum naukowego Signum Biosciences, w którym m.in. kierowa? badaniami nad chorob? Alzheimera. Jako za?o?yciel i dyrektor Ecoes prowadzi? pionierskie badania nad testami mierz?cymi bezpo?redni wp?yw toksyn ze ?rodowiska na zdrowie cz?owieka. Obecnie dr Stock jest cz?onkiem Kalifornijskiego Doradczego Komitetu ds. Komórek Macierzystych i Reproduktywnego Klonowania, a tak?e dyrektorem think tanku Center for Life Science Policy Studies przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley.

Co oferuje?

Gregory Stock inspiruje publiczno?? i nak?ania do dyskusji ukazuj?c niezwyk?e wizje przysz?o?ci, b?d?cej nast?pstwem biotechnologicznej rewolucji. Oferuje s?uchaczom jasny przekaz i zrozumia?? perspektyw? ekonomiczn?, polityczn? i spo?eczn?. Wskazuje jednocze?nie wyzwania, które wy?oni? si? z chwil? wprowadzenia zaawansowanych technologii, a tak?e transformacje jakim ulegnie medycyna, system ochrony zdrowia i sam cz?owiek. Dr Stock pozostawia publiczno?? z optymistycznym przekazem, nios?cym nadziej? w obecnym czasie ci?g?ych, rewolucyjnych zmian.

Styl prezentacji

Prezentacje Gregory Stock'a s? prowokacyjne i zajmuj?ce, zawieraj? analiz? obecnych osi?gni?? technologicznych, wraz z fascynuj?c? wizj? tego, w jaki sposób zmieni? one nasze ?ycie i na nowo zdefiniuj? poj?cie istoty ludzkiej.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dr. Gregory Stock

Szczegóły

Tematy

 • Rewolucja biotechnologiczna - w jaki sposób przeobrazi dotychczasowy system ochrony zdrowia?
 • Od Darwina do Przeznaczenia - spogl?danie w czekaj?c? na nas przysz?o??
 • Big Data w ochronie zdrowia - nadzieja czy najgorszy koszmar?
 • Konfrontacja trudnych wyborów i pyta? w ?yciu i biznesie
 • Nowa ekonomia ochrony zdrowia
 • Protezy, zaprojektowane dzieci, przed?u?anie ?ycia - gdzie s? granice?
 • Gdzie s? super-leki?

Publikacje

 • 2013 The Book of Questions
 • 2004 Redesigning Humans: Our Inevitable Genetic Future
 • 2000 Engineering the Human Germline
 • 1994 Metaman: The Merging of Humans and Machines into a Global Superorganism
 • 1990-1992 Business, Politics and Ethics: The Book of Questions; The Kids' Book of Questions; Love and Sex: The Book of Questions; The Book of Questions.

Mikrostrona

Dr. Gregory Stock

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci