PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Benedict Allen

Wybitny brytyjski podró?nik i odkrywca, autor i filmowiec.

Benedict Allen podró?uje do najbardziej odleg?ych i dzikich cz??ci ?wiata. Bada w jaki sposób spo?eczno?ci ?yj? w zgodzie z natur? i ?rodowiskiem. Benedict by? pionierem w filmowaniu podró?y bez zwykle towarzysz?cej wszystkim podró?nikom ekipy filmowej, co pozwoli?o milionom ludzi by? ?wiadkami niezwyk?ych wydarze? i rozwoju solowej ekspedycji podró?nika po?ród wyj?tkowo niego?cinnych, dziewiczych terenów.

Prawdziwy Indiana Jones

Szczegó?y

Benedict Allen od dzieci?stwa rozwija? zainteresowanie podró?ami, które zaszczepi? w nim ojciec. Podczas studiów na Uniwersytecie East Anglia poch?ania?a go lektura ksi??ek z dziedziny nauk o Ziemi. Na ostatnim roku studiów odby? trzy ekspedycje naukowe, a nast?pnie rozpocz?? studia na Uniwersytecie Aberdeen, gdzie zaplanowa? swoj? pierwsz? niezale?n? wypraw? - od uj?cia rzeki Orinoko, a? po uj?cie Amazonki. Benedict zas?yn?? dzi?ki swoim doskona?ym zdolno?ciom przenikni?cia w ?rodowisko mieszka?ców dzikich terenów i nabycia od nich umiej?tno?ci przetrwania nawet w najbardziej niebezpiecznym otoczeniu. Znany jest równie? z samotnych wypraw, w których nie towarzyszy mu ekipa filmowa. W roku 2010 zosta? cz?onkiem Royal Geographical Society. Benedict by? inicjatorem i cz?onkiem licznych wypraw naukowych, dla kana?u BBC sfilmowa? sze?? swoich podró?y. Jest równie? autorem dziesi?ciu ksi??ek oraz licznych opracowa? i artyku?ów na ?amach najbardziej presti?owych magazynów podró?niczych.

Co oferuje?

Benedict Allen posiada do?wiadczenie w przezwyci??aniu przeciwno?ci losu. Swoj? wiedz? ch?tnie dzieli si? z innymi. Na przyk?adzie swoich niecodziennych do?wiadcze? oraz fascynuj?cych wypraw pokazuje w jaki sposób osi?gn?? stawiane przed ka?dym cele, a tak?e jak si? odnale?? i odnie?? sukces w nieprzyjaznym ?rodowisku.

Styl prezentacji

Dzi?ki swojej wyj?tkowej umiej?tno?ci wzruszania i jednocze?nie edukowania s?uchaczy, prezentacje Benedicta s? zbalansowanym po??czeniem rozrywkowych anegdot oraz inspiruj?cych, pouczaj?cych przes?a? wyp?ywaj?cych z jego niezwyk?ych przygód.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Benedict Allen

Szczegóły

Tematy

 • Rozbudzanie motywacji
 • Praca zespo?owa
 • Osi?ganie niemo?liwego
 • Przetrwanie i osi?ganie celu mimo przeciwno?ci losu

Publikacje

 • 2006 Into the Abyss
 • 2002 The Faber Book of Exploration
 • 2000 Last of the Medicine Men
 • 1998 The Edge of Blue Heaven - a journey through Mongolia
 • 1997 The Skeleton Coast - a journey through the Namib Desert
 • 1996 More Great Railway Journeys
 • 1994 Through Jaguar Eyes - crossing the Amazon Basin

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci