PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Anthony Giddens

Wybitny socjolog, doradca premiera Tony'ego Blaira

Anthony Giddens jest autorem m.in. politycznej teorii 'trzeciej drogi' i teorii strukturacji. B?d?c jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauk spo?ecznych i najcz??ciej cytowanym wspó?czesnym socjologiem ch?tnie doradza politykom i rz?dom na ca?ym ?wiecie. Anthony Giddens by? g?ównym doradc? premiera Wielkiej Brytanii, Tony'ego Blaira; wywar? silny wp?yw na rozwój brytyjskiej Nowej Partii Pracy i jej program.

Klasyk wspó?czesnej my?li spo?ecznej i najcz??ciej cytowany socjolog

Szczegó?y

W latach 1997 - 2003 pe?ni? rol? rektora London School of Economics. Wcze?niej wyk?ada? na uczelni King''s College w Cambridge. Jego pierwsza praca, 'Capitalism and Modern Social Theory', jest w druku od ponad trzech dekad. W 2002 roku uhonorowany zosta? nagrod? Prince of Asturias Prize, b?d?cej hiszpa?skim odpowiednikiem Nobla. Od 2004 roku jako Baron Giddens zasiada w Izbie Lordów. Obecnie wyk?ada w London School of Economics, a tak?e pracuje nad zagadnieniem przysz?ego europejskiego modelu pa?stwa i spo?ecze?stwa.

Co oferuje?

Wyj?tkowe prelekcje przedstawiaj?ce obraz wspó?czesnego spo?ecze?stwa. Anthony Giddens omawia wydarzenia i zmiany, które kszta?tuj? dzisiejszy ?wiat spo?eczny i kultur?. Odwo?uj?c si? do najnowszych osi?gni?? socjologii, wspó?czesnych problemów i danych porusza m.in. problematyk? to?samo?ci i ?ycia w epoce nowoczesnych, dynamicznych przeobra?e?.

Styl prezentacji

Anthony Giddens jest uznanym ekspertem i doskona?ym mówc?, znanym z czytelnych przekazów i spójnego stylu przemawiania. Jego prelekcje zawieraj? b?yskotliwe puenty i trafne argumenty. S? doskonale wywa?one pod wzgl?dem ilo?ci informacji teoretycznych, podr?cznikowej wiedzy i przyk?adów zaczerpni?tych ze wspó?czesnego ?wiata.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Anthony Giddens

Szczegóły

Tematy

  • Trzecia Droga - prawo, lewo ... ?
  • Globalizacja
  • Odradzanie si? demokracji
  • Teoria Strukturacji
  • Nowoczesno??, pó?na nowoczesno?? i posttradycyjna polityka

Publikacje

  • 2013 Politics and Sociology in the Thought of Max Weber
  • 2011 The Politics of Climate Change
  • 2009 Sociology
  • 2008 Essentials of Sociology
  • 2007 Europe in the Global Age Over to You, Mr Brown - How Labour Can Win Again

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci