PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Carlo Ratti

Architekt, in?ynier, ekspert w dziedzinie nowych technologii u?ytkowych i smart cities.

Carlo F. Ratti jest in?ynierem i architektem. Wyk?ada w Instytucie Technologicznym Massachusetts (MIT), gdzie zarz?dza równie? projektem SENSEable City Laboratory, w ramach którego prowadzone s? badania zagadnienia 'real-time city' - sposobu w jaki ró?ne urz?dzenia elektroniczne mog? wspó?pracowa? z istniej?c? architektur?. Obecnie nadzoruje równie? otwarcie nowego centrum bada? w Singapurze, dzia?aj?cego w ramach projektu MIT, 'Przysz?o?? Mobilno?ci Miejskiej'. Wszystkie badania i projekty Carlo dostarczaj? interesuj?cej odpowiedzi na pytanie, jak b?d? wygl?da? miasta przysz?o?ci i komunikacja.

'Jeden z 50 ludzi, którzy zmieni? ?wiat' - The Wired Magazine

Szczegó?y

Carlo Ratti dorasta? w kilku europejskich miastach. Wykszta?cenie in?yniera zdoby? w Pary?u, gdzie uko?czy? Ecole Nationale des Ponts et Chaussées oraz we W?oszech, na Politechnice w Torino. Tytu? doktora i wykszta?cenie w dziedzinie architektury zdoby? natomiast na Uniwersytecie w Cambridge. W roku 2000 powróci? do MIT i zacz?? prac? w MIT Media Lab. Dwa lata pó?niej otworzy? biuro projektowe w Torino. Projekty Carlo Ratti powstaj? dzi?ki gromadzeniu du?ej liczby danych przez czujniki i urz?dzenia elektroniczne i ich implementacji w otaczaj?cy miejski krajobraz. Efektem tego rodzaju projektowania by? Cyfrowy Wodny Pawilon podczas World Expo 2008, który uznany zosta? przez Magazyn Time za jedn? z najlepszych innowacji roku.

Co oferuje?

Carlo jest doskona?ym innowatorem i do?wiadczonym mówc?. By? prelegentem wielu presti?owych wydarze? i konferencji mi?dzynarodowych, m.in. ?wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos (2009r.) oraz TED 2011. Jego ?wie?e spojrzenie na wspó?czesn? architektur? miejsk? oraz jej u?yteczno?? mo?e radykalnie zmieni? sposób projektowania dla miasta. Prelekcje Carlo Ratti dostarczaj? fascynuj?cego wgl?du w now? technologi?. Carlo opowiada o licznych rozwi?zaniach, nad którymi obecnie pracuje, a tak?e dostarcza wskazówek dotycz?cych wykorzystania danych i mediów do tworzenia elastycznych, interaktywnych struktur wizualnych.

Styl prezentacji

Carlo prezentuje w sposób bardzo przyst?pny, przykuwaj?cy uwag? i pe?en humoru. W swoich wyk?adach przytacza liczne przyk?ady, które wspierane s? materia?ami wizualnymi.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i w?oskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Carlo Ratti

Szczegóły

Tematy

  • Smart Cities - Inteligentne Miasta
  • Architektura, która czuje i reaguje
  • Przysz?o?? architektury
  • Innowacje

Wyróżnienia

  • 2009 Nagroda Queensland Government's Innovator in Residence
  • 2008 Tytu? Esquire's Best and Brightest ; featured in Seed Magazine''s Salon
  • 2007 TIME Magazine's Best Invention of the Year

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci