PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Alexander Kumar

Lekarz, naukowiec - eksplorator prowadz?cy badania w najbardziej niego?cinnych rejonach ?wiata

Alexander Kumar jest brytyjskim lekarzem, który prowadzi? badania w ponad 80 krajach, na 7 kontynentach i uczestniczy? w ekspedycjach naukowych do najbardziej odleg?ych terenów na ?wiecie. Zafascynowany ?yciem w polarnych warunkach wyruszy? na Archipelag Arktyczny w Kanadzie, gdzie przeprowadzi? pierwsze badania na wirusa HIV w?ród Inuitów. Ponad rok sp?dzi? w Arktyce, we w?osko-francuskiej stacji naukowej Concordia, gdzie nale?a? do zespo?u prowadz?cego badania na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Odpowiedzialny by? za testy medyczne, maj?ce na celu okre?lenie w jakim stopniu ludzka psychika i fizjologia mog? by? przystosowane do misji kosmicznej na Marsa.

'Kieruj?c si? przekonaniem, ?e wiedza i poczucie humoru nic nie wa??, doktor Kumar podró?uje bez baga?u, wyposa?ony jedynie w stetoskop i wrodzon? ciekawo?? ?wiata'

Szczegó?y

Alex Kumar uko?czy? studia medyczne w londy?skiej Guy''s, King''s & St. Thomas'' School of Medicine. Jest cenionym specjalist? w dziedzinie mi?dzynarodowego zdrowia oraz ?miertelnych chorób tropikalnych. Pracowa? w wielu placówkach na ?wiecie, m.in. w Indiach, Izraelu, Amazonii i Arktyce. Uhonorowany za wybitne osi?gni?cia naukowe w dziedzinie mi?dzynarodowego zdrowia, doktor Kumar zwraca uwag? na nierówno?? w opiece zdrowotnej i obecny stan zdrowia rdzennych mieszka?ców danych terenów.

Co oferuje?

Prezentacje zawieraj?ce zarówno najnowsze informacje z dziedziny medycyny i opis odkry? naukowych, ale tak?e inspiruj?ce, humorystyczne anegdoty i pouczaj?ce wnioski zaczerpni?te z wielu podró?y i obserwacji ludzkiej psychiki i fizjologii w warunkach krytycznych.

Styl prezentacji

Pasja, energia, porywaj?ce prezentacje i doskona?e poczucie humoru - doktor Kumar jest wyj?tkowym prelegentem, b?d?cym w czo?ówce ekspertów najch?tniej zapraszanych na mi?dzynarodowe konferencje, nie tylko naukowe.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Alexander Kumar

Szczegóły

Tematy

  • Medycyna
  • Najgorsza zima na ?wiecie
  • Dlaczego powinni?my inwestowa? w eksploracj? kosmosu?
  • Badania i kosmiczne misje analogowe
  • Ekstremalna psychologia i fizjologia
  • Rozwi?zywanie konfliktów w?ród rdzennych mieszka?ców odleg?ych rejonów ?wiata
  • Medycyna i ochrona zdrowia w niedost?pnych rejonach ?wiata (Amazonia, Arktyka i Antarktyda)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci