PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Hans Rosling

Wiod?cy ekspert w dziedzinie zdrowia

Hans Rosling jest profesorem jednego z najwi?kszych w Szwecji o?rodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych - Karolinska Institutet, którego Komitet przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Profesor Rosling to wybitny naukowiec, odkrywca ogniska choroby pora?eniowej, doradca najwi?kszych organizacji zdrowotnych i agencji pomocowych, m.in. WHO i UNICEF-u. Jest równie? za?o?ycielem i dyrektorem Fundacji Gapminder, której g?ównym celem jest umo?liwienie dost?pno?ci i wykorzystania ró?nych statystycznych danych w prostej i przyst?pnej formie.

Szczegó?y

Hans Rosling rozpocz?? swoj? karier? naukow? w Afryce, gdzie prowadzi? badania, które doprowadzi?y do wyja?nienia pod?o?a i ogniska choroby pora?eniowej Konzo. By? równie? autorem prac badawczych skupiaj?cych si? na ró?nych zale?no?ciach pomi?dzy rozwojem gospodarczym, rolnictwem, ubóstwem i zdrowiem w krajach Trzeciego ?wiata. W roku 1993 za?o?y? organizacj? Lekarze Bez Granic w Szwecji. Jako kierownik Wydzia?u Zdrowia Mi?dzynarodowego Instytutu Karolinska, a tak?e przewodnicz?cy Karolinska International Research and Training Committee Profesor Rosling zainicjowa? wspó?prac? badawcz? z uniwersytetami z Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki ?aci?skiej. Jego Fundacja Gapminder stworzy?a oprogramowanie Trendalyzer, s?u??ce do przedstawiania w sposób ciekawy i zrozumia?y mi?dzynarodowych statystyk. Oprogramowanie to w 2007 roku odkupi? od Fundacji Google.

Co oferuje?

Prezentacje Profesora Roslinga s? oparte na solidnych danych i informacjach zaczerpni?tych cz?sto z bazy ONZ, a ponadto ilustrowane przy pomocy oprogramowania, które Profesor rozwin??. Prelekcje stanowi? niezwykle ciekawe spojrzenie z szerszej perspektywy na zagadnienia dotycz?ce m.in. zdrowia w kontek?cie rozwoju gospodarczego i globalizacji, ubóstwa, rosn?cej populacji, a tak?e trendów spo?ecznych.

Styl prezentacji

Atutem prezentacji Profesora Roslinga jest nie tylko jego g??boka wiedza i do?wiadczenie, ale tak?e umiej?tno?? przekazywania swoich obserwacji w nadzwyczajny, czytelny oraz bardzo obrazowy sposób.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Hans Rosling

Szczegóły

Tematy

  • Rozwój spo?eczny i ekonomiczny
  • Trendy przysz?o?ci
  • Zagro?enia zdrowotne
  • Trendalyzer

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci