PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Bruce Dickinson

Przedsi?biorca, doradca w dziedzinie marketingu. Wokalista Iron Maiden

Bruce Dickinson to wokalista jednej z najbardziej utytu?owanych grup rockowych na ?wiecie, a tak?e pilot komercyjnych linii lotniczych, anio? biznesu, przedsi?biorca i doradca w zakresie kreatywnego zarz?dzania firm? i rozwijania dzia?alno?ci. Bruce by? pilotem oraz dyrektorem dzia?u marketingu brytyjskich linii lotniczych Astraeus Airlines. W maju 2012r. uko?czy? prac? nad projektem rz?dowym; wprowadzi? na rynek Cardiff Aviation Ltd, firm? zajmuj?c? si? obs?ug? techniczn? samolotów i tym samym zapewniaj?c? 1500 miejsc pracy w Walii.

Wokalista jednego z najbardziej popularnych zespo?ów rockowych na ?wiecie

Szczegó?y

Obecnie Bruce Dickinson koordynuje kilka projektów, m.in. zaanga?owany jest w produkcj? l?ejszych od powietrza, zdalnie sterowanych samolotów bezza?ogowych, które zasili? maj? armi? ameryka?sk?. Ze wzgl?du na zami?owanie do lotnictwa oraz kwalifikacje i do?wiadczenie, Bruce po?wi?ca znaczn? cz??? swojego czasu na szkolenie przysz?ych pilotów. W jego planach na najbli?szy okres jest za?o?enie firmy szkoleniowej. Bruce odszed? z Iron Maiden w roku 1993 aby rozpocz?? karier? solow?, urzeczywistni? plan zostania pilotem oraz po?wi?ci? czas innej swojej pasji - szermierce. Do zespo?u powróci? w roku 1999 i wspólnie z muzykami wyda? 4 albumy. Pomimo zwi?kszonych obowi?zków i pracy w zespole, Bruce w dalszym ci?gu rozwija swoje umiej?tno?ci pilotuj?c Boeinga 757s, a tak?e dzieli si? zdobyt? wiedz? z dziedziny marketingu podczas licznych prelekcji na ?wiecie.

Co oferuje?

Bruce Dickinson bardzo ch?tnie opowiada o swoich projektach jednocze?nie omawiaj?c zagadnienia zwi?zane z zak?adaniem dzia?alno?ci biznesowej, rozwijaniem firmy i wdra?aniem kreatywnych, innowacyjnych rozwi?za?. Bruce odnie?? si? mo?e zarówno do swojej kariery muzycznej oraz do?wiadczenia zdobytego w biznesie. Przekazuje swoje uwagi i spostrze?enia na temat m.in. budowania zespo?u, rozbudzania kreatywno?ci i twórczego podej?cia do rozwijania dzia?alno?ci firmy.

Styl prezentacji

Bruce motywuje i inspiruje s?uchaczy. Swoje do?wiadczenia i wiedz? przekazuje w bardzo czytelny sposób. Dodatkowo poczucie humoru, otwarto?? i charyzmatyczny styl przekazu sprawiaj?, ?e prelekcje staj? si? ciekawym, niezapomnianym wydarzeniem i doskona?? rozrywk?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Bruce Dickinson

Szczegóły

Tematy

  • Zamie? swoich klientów w fanów
  • Motywacja i inspiracja
  • Kreatywno?? w biznesie
  • Kultura korporacyjna
  • Start-upy
  • Zarz?dzanie ryzykiem
  • Przedsi?biorczo??
  • Budowanie zespo?u
  • Od gwiazdy rocka do biznesmana - historia Bruca

Video

Mikrostrona

Bruce Dickinson

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci