PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Anna Hejka

Do?wiadczony przedsi?biorca, anio? biznesu, bankier inwestycyjny.

Anna Hejka jest anio?em biznesu, przedsi?biorc?, bankowcem inwestycyjnym i komercyjnym, cz?onkiem zarz?dów i rad nadzorczych oraz wyk?adowc?. Doradza Prezydentowi RP, Ministerstwu Gospodarki, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, BGK, Bankowi ?wiatowemu oraz Komisji Europejskiej w kwestiach innowacji.

'Globalny Lider Jutra' ?wiatowego Forum Gospodarczego w Davos 2009 i 'Anio? Biznesu 2009' Europejskiego Stowarzyszenia Anio?ów Biznesu

Szczegó?y

Anna Hejka uhonorowana zosta?a przez World Economic Forum w Davos tytu?em Globalnego Lidera Jutra, a tak?e nominowana by?a przez European Business Angel Association na Anio?a Biznesu 2009r. Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci doskonali?a pracuj?c w bankowo?ci korporacyjnej w Hiszpanii (JPMorgan Chase), bankowo?ci inwestycyjnej (Salomon Brothers/Citi) oraz prowadz?c w?asne firmy (bank inwestycyjny, firm? maklersk?, fundusze Buyout, Growth i VC) w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jest autork? artyku?ów m.in. w International Economy, National Review, Gazecie Bankowej, Wprost oraz mówc? na konferencjach takich jak World Economic Forum i Institute for International Research. Ponadto, pe?ni funkcj? Cz?onkini Rady Programowej Narodowego Programu Przedsi?biorczo?ci PARP, jest tak?e uczestniczk? 'okr?g?ego sto?u' Prezydenta RP oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego i cz?onkini? Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Co oferuje?

Anna Hejka to doskona?y strateg, posiadaj?cy obszern? wiedz? praktyczn? w wielu sektorach biznesu i dog??bn? znajomo?? funkcjonalnych wymaga? przedsi?biorstwa. Jej wiedza oraz do?wiadczenie dostarczaj? klientom informacji i wsparcia w dost?pie i wykorzystaniu nowych trendów, jak równie? innowacji oraz narz?dzi do zarz?dzania i rozwijania biznesu.

Styl prezentacji

Prezentacje Anny Hejki nios? ze sob? jasny przekaz, nakre?laj? kierunek, w którym polskie przedsi?biorstwo powinno si? rozwija?, a tak?e zawieraj? wskazówki jak nale?y skutecznie prowadzi? dzia?alno?? biznesow?.

J?zyk prelekcji

Anna Hejka prezentuje w j?zyku polskim, angielskim i hiszpa?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Anna Hejka

Szczegóły

Tematy

  • Przedsi?biorczo??
  • Budowanie efektywnego zespo?u
  • Innowacje
  • Zarz?dzanie
  • Start-upy
  • Jak dobrze sprzeda?/kupi? firm??
  • Specyfika rynku buyotów w Europie
  • Fundusze Venture Capital i Private Equity
  • Efekt zjawiska globalizacji miast dla gospodarki
  • Znaczenie rewolucji technologicznej i nowych trendów w budowaniu skutecznego modelu biznesowego

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci